Villa Rehnsberg

DE SISTA ÅREN

Den 8 mars 1865 flyttar Amadée med sin familj från Virbo till Oskarshamn. Han köper fastigheten Rehnsberg, en gammal villa som ligger på gården Rödsles ägor i Döderhult, ett par kilometer väster om staden. Huset, byggt år 1693, är ett av de äldsta bevarade husen i Oskarshamn. Tomten är på 3 660 kvm. Namnet uppges komma från en tidigare ägare, kyrkoherde Rehn. Av Magnus Ekstrand, som är vår guide vid besöket i Döderhult, får vi veta att huset under många år fungerat som klockarebostad i Döderhults församling.


Döderhults kyrka uppförd i gråsten på 1770-talet


Jag på besök utanför villa Rehnsberg, 2012

Huset är idag privatbostad och innehas av en konstnär som heter Marie Årsjö. Det är numera tillbyggt och vid en snabb titt in i rummen kan vi bara konstatera att inget av intresse för vår del är bevarat. Ändå får vi lite känsla för hur det kan ha varit när familjen Estelle med de fyra yngsta barnen lever här. Det är inte så stort. Framför huset finns en trädgård med en stor gräsmatta. Som närmaste grannar finns idag flera moderna fastigheter. På Amadées tid låg huset säkert ganska för sig självt. Vägen till kyrkan är inte lång, knappt en kilometer.

Ett bröllop för Julie

Amadée är nu drygt 60 år. Nedanstående foto vittnar om en man som ser rätt gammal och sliten ut. Det är nog dags att pensionera sig, njuta sitt otium, bo lite enklare, nära ett större samhälle. Barnen som bor med honom är Ellen 13, Axel 12, Anna 10 och lilla Ingeborg 7 år. Fru Augusta har hunnit bli 36.


Amadée Estelle på Rehnsberg

Den 7 december 1866 inträffar en glad händelse i familjen. Dottern Julie, som hunnit bli 24 år, gifter sig med en av Oskarshamns driftiga köpmän. Han heter Fredrik Johanson, är dubbelt så gammal som bruden och driver tillsammans med sin bror ett rederi och ett handelshus i Oskarshamn. Han är en driftig bondson från Madesjö socken som med tiden lyckas bygga upp en ansenlig affärsverksamhet. Denne man står också omtalad som bankir och godsägare i boken Oskarshamn 100 år.

En annons i den lokala tidningen vittnar om att Amadées nye svärson också hjälper honom att sälja sin fastighet på Köpmangatan (Kungsgatan?) inne i stan. Och tydligen lyckas man avyttra denna innan Amadée avlider året därpå.
”Till Salu i Oscarshamn
Huset och tomten N:o 284 vid Köpmansgatan bredvid apote-ket, bestående av 9 rum, sal, handelsbod, 2:e kök, spannmålsvind till 200 tunner spannmål, samt twenne källare och träd-gård, badhus, svinhus, fähus, 2:e wedbodar, brygghus med 1 boningsrum ovanpå, stall och wagnbod. Öfverenskommelse kan ske med ägaren Fanjunkaren A.
Estelle i Rensberg vid Döderhults kyrka eller handlaren F. Jo-hansson i Oscarshamn. Likviden kan lämnas efter en reel köpares beqwämlighet, och, om så önskas, kan 2/3-delar af köpeskillingen få innestå mot en för inteckning i gården”.


Amadée Estelle

(fotograf Eric Kreuger)

Amadées död

Tyvärr blir det inte någon lång period som Amadée får njuta sin ålders höst. Det blir faktiskt bara ett par år. Det är allt. Han hinner bara lära känna sin svärson under något år. Den 14 september 1867 avlider fanjunkaren Louis Paulin Victor Amadée Estelle på Rehnsberg, Rödsle i Döderhult. Han blir 63 år 6 månader och 28 dagar. Dödsorsaken är enligt dödsboken ”vattusot” som enligt Ne.se definieras som ”sjuklig vätskeansamling i vävnader och kroppshålor”.


Interiör från Döderhults kyrka

Anna, Axel och Ingeborg Estelle

Bouppteckningen

Avskrift:
År 1868 den 2 februari, förrättades bouppteckning efter Fanjunkaren Louis Paulin Victor Amadée Estelle i Rensberg under Rödsle, som avfled den 14 sistlidne September, och efterlemnade enkan Fru Emilie Augusta Estelle, född Dahlgren, samt fyra med henne sammanaflade barn, nemligen sonen Carl Axel Ludvig Knut, född den 6 november 1853, och döttrarna Elna Hildur Alvina, född den 21 juni 1852. Anna Rosina, född den 25 juli 1855, Ingeborg Nicolina, född den 10 januari 1858, omyndig, hvars rätt bevakas af denas förmyndare Herr Comminister J A Nedelius i Klockarebacken äfven som den aflidnes barn i förra giftet, sönerna Jacob Fredrik Victor Amade, myndig, hvars rätt bevakas av Herr Magister A Carlstedt i Rödsle, enligt fullmakt, och Claes Gabriel Sven Theodor, myndig men å utrikes ort vistande, hvars rätt bevakas af hans gode man, Herr Commenister Nedelius, samt dottern Hilda Julie Louise, gift med grosshandlanden F. Johansson i Oskarshamn.
Enkan tillsades att uppgifva boet, sådant det vid mannens döds-timma befanns, och att uppvisa alla boet rörande handlingar och skrifter, hvarefter uppvisas att emellan den aflidne och dess fru i lifstiden upprätta det inbördes testamente, hvilket är upprättat den 26 April 1867 och bevakat vid Stranda Härads Rätt den 19 september samma år, hvarigenom är stadgadt, att den efterlefvande skall sitta i orubbat bo så länge den ogift lefver. Härefter företogs uppteckning i följande ordning.

Fastighet
Lägenheten Rensberg, belägen å Kyrkoherdebostället
Rödsle egor, bestående af Boningshus och nödiga uthus i
godt stånd, värderas till 1.500 Rd

Tomten under Svarta No 401 qvarteret Malmen i
Oskarshamns Stad om 720 qvadrat alnar, obebyggd
som värderas till, 50
Kontanta penningar 50
Guld
1 ring med infattad sten uti 5
1 bröstnål 2
Silfver
4 ½ …. Bestående av mat och teskedar m.m a
1 r 50 öre pr lod 216
Koppar
2 ne stora Kopparkittlar, den ena om 25, och den
andra om 12 kannors rymd 15
2 ne mindre Kittlar om 2 ne kannors rymd 2. 50
2 ne mindre Pannor 2
3 ne Kaffekittlar 8
3 ne Kopparkrukor 10
1 Ljuskärna 3
Messing och Malm
1 par Ljusstakar och 1 Kaffekanna 4
1 gryta om 2 ne kannors rymd 5
1 mindre mortel och 2 ne Ljusstakar 1
1 gammal bjellrekrans 1.25
Tenn
6 styn Tallrikar 8 styn Ljusstakar 7

Afskrift
Innehafvaren häraf befullmäktigar, att vid bouppteckningen vid min aflidne fader Fanjunkaren Amadeus Estelle på Rensberg bevaka min rätt och bästa äfven som, att å bouppteckningen underteckna mitt namn, försäkras.
Mönsterås den 25 januari 1868 Victor Amadeus Estelle (Sign)

Om den i testamentet uppgivna tomten har vi fått följande uppgifter från Magnus Ekstrand: ”Tomten svarta nr 401 fick 1924 fastighetsbeteckningen Sjömannen 3 med adressen Norra Strandgatan 13. Tomten bebyggdes senare – senast 1885 – med en liten trävilla med tillhörande uthus. Dessa byggnader är sedan länge rivna och tomten ingår numera i ett mindre industriområde som är centralt beläget vid Oskarshamns hamn. Det finns alltså inga som helst spår kvar av tomten eller dess bebyggelse, tyvärr”.

Sida ur testamentet: