Militärlivet

Militärlivet på Amadées tid

Nu ska vi förflytta oss i tiden till Amadées inträde på den militära scenen. Antal skvadroner är fem. De är: Liv-, Södra Vedbo, Vetlanda, Ingelstad och Staby skvadroner. Denna indelning varar till dess regementet läggs ned genom 1925 års riksdagsbeslut. Amadée tillhör Staby skvadron. Boställen tilldelas alla befäl vid ett kompani. Inalles finns det 113 boställen vid regementet. Regementet placerar vidare personal som läkare, veterinärer, sadelmakare, pistolsmeder, sjukvårdare, trosskuskar, hästskötare, hovslagare m.fl. Det totala antalet uppgår till 815 man. Antal hästar är 543.
Regementets personal dras varje sommar samman till övningar under några veckor. Andra möten är befäls- och skvadronmöten. Platsen är oftast övningsfälten Ränneslätt eller Kvarnarp utanför Eksjö. Hästarna står under bar himmel bundna vid pålar och linor med svansarna mot varandra. Manskapet ligger förlagda i stora vita tält som står fyra på var sida om tältgatan framför hästarna. Tälten rymmer 15 man under en korprals befäl. Ungefär så här ser Amadées militära ”kalender” ut årligen:
• Befälsmöte på Ränneslätt 1-12 maj
• Beväringsmöte (Mönstring av ryttare) 19 maj -1 juni
• Skvadronsmöten 21-26 maj , Amadées skvadron övar i Bockara
• Regementsmöte på Ränneslätt 2-25 juni
• Remonteringsmöten(mönstring av hästar) på olika platser sker i april
• Förberedande underofficersskola den 3 mars- 2 juni

Mötena på Ränneslätt är den stora händelsen varje år för både manskap och befälet. Regementsmötet är något mer än bara en serie hårda övningar. Det är också ett möte med bygdens folk som kommer dit för att beskåda männen i de ståtliga uniformerna och de vackra hästarna.


Officersmässen på Ränneslätt

En viktig militär princip är tilldelningen av ”stånd” för de olika kompanierna. Principen innebär att kompaniets befäl och meniga ryttare får sina boställen inom ett visst begränsat område – ofta inom samma härad. I Kalmar län har Överstelöjtnantens kompani, som Amadée tillhör, sitt stånd i Aspelands, Tunaläns, Handbörds, Stranda och Norra Möre härader. Där måste alla bo, såväl befäl som meniga, – även överstelöjtnanten och majoren, vilka också för befäl över var sitt kompani.
Övriga boställeinnehavare inom kompaniet är ryttmästaren, löjtnanten, kornetten, kvartermästaren (sergeant eller fanjunkare), 1:a, 2:a och 3:e korpralen (är alla underofficerare i kavalleriet), mönsterskrivaren (ungefär bokhållare), trumpetaren, hovsmeden och profossen (militärpolis).

Från 1812 till 1833 ser fördelningen av boställen ut så här vid Amadées kompani:

Överstelöjtn. Kompani Boställe Ort

Överstelöjtn. (utarrenderat) Sandshult Döderhult
Ryttmästaren (utarrenderat) Tillingby Målilla
Löjtnant Västerhult Vena
Kornet Lönnekulla Vena
Kvartermästare (utarr.) Döderhult Stranda
1:e korpral Köksmåla Misterhult
2.e korpral Buskabo Karlstorp
3.e korpral Vallåkra Högsby
Predikant Risinge Kristdala
Mönsterskrivare (utarr.) L. Saltvik Döderhult
Trumpetare Prästnäs Målilla
2:e sergeant, Staby skv. Åckerö Mörlunda
Profoss/ 3:e sergeant, skv. Åby Mörlunda


Underofficerare i mitten av 1800-talet

År 1833 bantas fördelningen av boställen. Amadées befattning, (han har hunnit bli 2:e sergeant) har kvar systemet med boställe.

Överstelöjtnantens kompani, Staby skvadron:
Skvadronschef Vallåkra Högsby
Fanjunkare Risinge Kristdala
1:e sergeant L. Ånhult Virserum
2:e sergeant, Estelle Åckerö Mörlunda
3.e sergeant Åby Mörlunda

Indelningsverkets män har ofta kallats bondesoldater. Men alla från översten till mannen i ledet är bönder. Storleken på deras jordbruk följer givetvis den naturliga rangskalan – men mindre markerat mellan de olika befälsgraderna. Den stora skillnaden finns mellan befälsbostället och soldattorpet.
Översten och överstelöjtnanten bor på herrgårdar, övriga officerare på boställen som lika gärna skulle kunna vara prästgårdar och underofficerare på boställen som kan liknas vid präktiga bondehemman. Underofficerarnas hus har bostadsytor som inte skiljer sig nämnvärt från officerarnas byggnader ifråga om storlek.
Förutom att bli tilldelad ett bra hus gäller det förstås att få ett lönsamt jordbruk som husaren ska kunna försörja sig på under alla de månader som han inte är iväg på kommenderingar och möten. Vi vet att de olika boställena kan skilja sig åt i detta hänseende ganska väsentligt. Det kommer Amadée att få uppleva! Boställenas jordbruk, exempel

Grad hästar kor får tunnland
Ryttmästare 6 40 30 16
Löjtnant 4 20 12 16
Kvartermästare 4 40 20 15
1:e korpral 2 20 20 9
3:e korpral 1 12 10 4